Kontakt

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń: +48 12 2518066  

(pn-pt 8:00 - 16:00, sob: 8:00 - 16:00, nd: 8:00-16:00)  


Twoja reklamacja jest dla nas ważnym sygnałem, że coś powinniśmy poprawić - jako jedni z niewielu doceniamy wartość reklamacji

PROCES REKLAMACJI:

Zauważyłeś, że produkt:

- jest niezgodny z opisem,

- jest niekompletny,

- ma wadę lub jest uszkodzony.

Zadzwoń lub napisz do nas, by to zgłosić. Urządzenie, które chcesz zareklamować odeślij na nasz adres:

Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice Dołącz kopię dowodu zakupu - to znacznie usprawni proces reklamacji.

Niezwłocznie po otrzymaniu twojego zgłoszenia poinformujemy cię o tym mailowo.

Masz prawo:

- otrzymać od nas nowy towar bez wad,

- żądać od nas naprawy towaru,

- ubiegać się o obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy.

W ciągu 14 dni dostaniesz od nas informację zwrotną odnośnie złożonej reklamacji.

Pamiętaj, że w sprawach reklamacji dostępni jesteśmy również pod adresem mailowym: sklep@tłumacze-elektroniczne.pl. Więcej informacji odnośnie składania reklamacji -Nie chcę płacić on-line. Jest możliwość płatności przy odbiorze? kliknij tutaj

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym www.tłumacze-elektroniczne.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku zastrzeżeń co do zakupionego produktu, możesz skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne towaru (reklamacja). Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Przedmiotu.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wszelkich zgłoszeń z tytułu rękojmi za wady (niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży) można dokonywać pisemnie na adres:

Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Kakowska 23
32-065 Krzeszowice

lub przez pocztę elektroniczną na adres: sklep@tłumacze-elektroniczne.pl.

Kupujący nie może jednak odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży prosimy odesłać reklamowany Produkt wraz z opisem niezgodności. W zgłoszeniu dokonywanym w ramach rękojmi prosimy o jednoznaczne określenie żądania. Zgodnie z ustawą jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
  2. żądać usunięcia wady albo
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

Rekomendujemy dołączenie kopii dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji prześlemy Klientowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na trwałym nośniku, w postaci e-maila.

Do żądania Sklep ustosunkuje się w terminie 14 dni, informując, czy je uznaje czy nie. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że Sklep uznał roszczenie za uzasadnione.

W przypadku uznania roszczeń Klienta niezwłocznie Sklep przystąpi do usunięcia wady w sposób określony przez Klienta.

W przypadku nie uznania przez Sklep żądań, przysługuje Klientowi prawo skierowania sprawy do sądu lub też skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

W razie problemu z zakupem dokonanym online możesz również za pomocą tej strony poszukać pozasądowego rozwiązania sporu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.