Kontakt

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń: +48 12 2518066  

(pn-pt 8:00 - 16:00, sob: 8:00 - 16:00, nd: 8:00-16:00)  


POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przyjętego dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Parlament Europejski, które dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane „RODO”), informuje, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. Vasco Electronics ma siedzibę w Krakowie, al. Pokoju 1.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy al. Pokoju 1, 31-548 Kraków.

Może się Pani/Pan z nami skontaktować:

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu;
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Spółkę);
 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest zyskanie nowych klientów i realizowanie większej liczby usług;
 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki;
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym;
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników;
 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest sprawne zarządzanie serwisem;
 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);
 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego (bez tych danych rozpatrzenie reklamacji lub zwrotu nie będzie możliwe);
 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi i wynika to z przepisów prawa (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);
 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe).

3. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym kurierom, prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za system ERP, firmie odpowiedzialnej za zarządzanie obsługą klienta; oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

W zakresie tzw. plików cookies, dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim takim jak Twitter, Facebook i Google zgodnie z polityką prywatności dot. cookies zamieszczoną poniżej.

4. Wykorzystanie danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w pkt 5 Polityki wykorzystania plików Cookies w ramach serwisu tlumacze-elektroniczne.pl, Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celach analitycznych i/lub reklamowych.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przez Administratora Danych Osobowych przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), tj. do podmiotów takich jak: Google LLC, Facebook Inc.

Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy.

Informujemy, że w przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG istnieje ryzyko braku zapewnienia równorzędnego do wynikającego z RODO stopnia ochrony Państwa danych osobowych przez kraje, w których siedziby mają te podmioty.

Niemniej jednak, w celu zapewnienia jak najwyższego stopnia ochrony Państwa danych osobowych, w relacjach z podmiotami spoza EOG stosujemy również standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy, tj. przetwarzanych w celu ewentualnego zawarcia umowy;
 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

7. Informacje o przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, prawo do żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Wniosek o realizację przysługujących Pani/Panu praw może Pani/Pan zgłosić:

We wniosku powinna Pani/Pan podać dane, które pozwolą nam jednoznacznie zidentyfikować Panią/Pana.

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z prawem.

Polityka wykorzystania plików Cookies w ramach serwisu tlumacze-elektroniczne.pl

1. Informacje ogólne

Właścicielem serwisu jest Spółka Vasco Electronics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie zwaną w dalszej części „Serwis.”

Dbamy o poszanowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu działającego pod nazwą: tlumacze-elektroniczne.pl. Stosujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne, w celu zapobiegania ingerowaniu w prywatność naszych użytkowników przez osoby trzecie.

2. Poziom ochrony

Naszym celem jest zapewnienia poziomu ochrony wynikającego z obowiązujących przepisów prawa:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z naszego serwisu w zakresie zakupów dokonywanych w sklepie jest realizowane za pomocą protokołu SSL, który jest specjalnym standardem przesyłania danych w zakresie ochrony transmisji danych ponieważ transmisja za pomocą tego protokołu jest kodowana.

W ramach naszego serwisu umieszczamy linki, za pomocą których użytkownik może dotrzeć do innych stron internetowych. W czasie korzystania z Serwisu, w celu poprawy jego funkcjonalności, poprzez podane linki, na Państwa urządzeniu mogą być umieszczane pliki Cookies pochodzące od innych dostawców serwisów jak przykładowo: Facebook, Twitter, Google.

Polityki prywatności oraz zasady korzystania z Cookies stworzone przez wskazane podmioty są poza kontrolą Serwisu. Zalecamy, by przed przystąpieniem do korzystania z innych serwisów zapoznali się Państwo zarówno z ich polityką prywatności oraz zasadami wykorzystywania przez nie plików Cookies, w szczególności:

3. Słownik

Cookie - jest to informacja zapisywana na komputerze Użytkownika przez Serwis, którą to informację Serwis może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
Log systemowy - informacja zawarta na komputerze użytkownika, która jest przekazywana przez jego komputer przy każdym połączeniu. Może zawierać szereg danych, w tym np. numer IP za pomocą, których możliwe jest ustalenie przykładowo lokalizacji urządzenia.
Adres IP - indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Może być statyczny lub dynamiczny w zależności od sposobu związania z urządzeniem (na stałe lub przydzielony).
Adres URL – jest to format adresowania zasobów w Internecie, ale najczęściej mówimy o nim w kontekście adresu strony internetowej. Adres strony www jest oparty właśnie na formacie URL.

4. Gromadzenie danych

Przechowujemy zapytania do serwera, które są rozpoznawane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • adresu IP urządzenia końcowego,
 • nazwy stacji użytkownika jeśli identyfikacja jest możliwa przez protokół http,
 • nazwy użytkownika podanej w procesie autoryzowania,
 • czasu nadejścia zapytania,
 • pierwszego wiersza żądania http.
 • kodu odpowiedzi http, liczby danych wysłanych przez serwer,
 • Refer link adresu URL strony poprzednio odwiedzanej, w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez zewnętrzny serwer,
 • informacji o przeglądarce użytkownika,
 • informacji o błędach przy realizacji transakcji.

Dane te nie umożliwiają bezpośrednio identyfikacji osób przeglądających strony serwisu.

Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji z wyjątkiem zawartych w plikach cookies.

Sklep internetowy nie zbiera, nie przechowuje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych kart kredytowych. Płatności kartą kredytową realizowane są przez naszego partnera, firmę SixPayments znaną z rzetelności i bezpieczeństwa procesowania danych.

Zawsze możesz zmienić ustawienia prywatności swojej wyszukiwarki.

Jak?

5. Ciasteczka, czyli Polityka Cookies

Na naszej stronie używamy Ciasteczek, stosownie do art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Są to dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz numer.

Wykorzystujemy pliki Cookies:

 • sesyjne - przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania lub opuszczenia serwisu,
 • stałe - przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach cookies lub do czasu usunięcia przez użytkownika,
 • wydajnościowe - zawierające informacje o sposobie korzystania z serwisu,
 • niezbędne – konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia,
 • funkcjonalne – „pamiętające” ustawienia użytkownika i personalizowanie usługi,
 • własne – zamieszczane przez serwis,
 • zewnętrzne - Zewnętrzne pliki Cookies wykorzystywane są dla celów analitycznych i/lub reklamowych jedynie w przypadku wyrażenia przez użytkownika odpowiednich zgód. Brak ich udzielenia nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie Serwisu.

Zewnętrzne pliki Cookies wykorzystywane są dla celów analitycznych i/lub reklamowych jedynie w przypadku wyrażenia przez użytkownika odpowiednich zgód. Brak ich udzielenia nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie Serwisu.

Żeby zmienić ustawienia prywatności swojej wyszukiwarki:

Informacje o możliwości zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w dostępnych najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych:

Google Chrome:
Kliknij menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików cookie, Domyślne blokowanie plików cookie, Domyślne zezwalanie na pliki cookie, Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki, Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.
Internet Explorer 6.0 i 7.0:
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox:
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera:
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari:
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Każdy Użytkownik ma prawo do ustawiania poziomu prywatności oraz rodzaju ciasteczek.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności:

  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
  • Zewnętrzne pliki Cookies wykorzystywane są dla celów analitycznych i/lub reklamowych jedynie w przypadku wyrażenia przez użytkownika odpowiednich zgód. Brak ich udzielenia nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie Serwisu,
  • dostosowanie treści reklamowych do preferencji Użytkownika.

ReCAPTCHA działa poprzez zaimplementowanie algorytmu analizującego aktywność użytkownika poprzez wykonanie zrzutu ekranu z okna przeglądarki użytkownika. Jeżeli dana czynność zostanie uznana za mechaniczną (jako działanie robota), jest ona oznaczona przez system.

reCAPTCHA zbiera i analizuje następujące dane:

 1. Typowanie wzorców użytkownika

 2. Ilość kliknięć myszką, które użytkownik wykonał na stronie lub dotyka aplikacji

 3. Język przeglądarki użytkownika

 4. Odpowiedzi na pola pytań na stronie

 5. Informacje CSS

 6. Wtyczki zainstalowane w przeglądarce

 7. adresy IP, które zostały wcześniej rozpoznane jako “ludzie” za pomocą ciasteczek.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: gdpr@vasco-electronics.com.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.tlumacze-elektroniczne.pl z siedzibą pod adresem:

Vasco Electronics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Al. Pokoju 1
31-548 Kraków